Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Felhasználó”) a moneymarathon.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került az Üzemeltető weboldalán, a https://moneymarathon.hu/aszf címen.

Jelen ÁSZF 2023. január 20. napjától határozatlan ideig szól.

A weboldal üzemeltetője

A moneymarathon.hu honlap kizárólagos üzemeltetője Tikos Gergő egyéni vállalkozó (a továbbiakban: “Üzemeltető”, “Szolgáltató”).

Tikos Gergő e.v.

  • székhely: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 1/D
  • levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 1/D
  • nyilvántartási száma: 56603503
  • adószám: 57933827-1-40
  • e-mail cím: info@moneymarathon.hu

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

  • Cégneve: Hostinger International Ltd.
  • Székhelye: 61 Lordou Vironos, Larnaca, CY, 6023
  • Elektronikus elérhetősége: https://www.hostinger.hu

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a moneymarathon.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Felelősség

Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a “Felhasználó”).

Regisztrált felhasználónak minősül azon felhasználó, akik az oldalon található valamelyik regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötte és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználó egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhet a Szolgáltatás belső felületeire.

Szolgáltatás

A moneymarathon.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk stb.) az érdeklődő Felhasználó számára (a továbbiakban: “Szolgáltatás”).

Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználónak az oldalon regisztrálnia szükséges. Kivételt képez ez alól minden webinárium, amely esetén a belépéshez szükséges információkat a webináriumot megelőzően közli Szolgáltató.

A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatók a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

Megrendelés

Az aktuális képzések listája elérhető az Online képzések menüpont alatt, valamint a Webinárium aloldalon.

Az árak alanyi adómentes árak, nem tartalmaznak áfát (0% ÁFA). A képzések hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni. A képzések kizárólag a moneymarathon.hu honlapon keresztül, online rendelhetők meg. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Az online képzéseket vagy az online képzési rendszer elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az online képzés vagy webinárium megvásárlásával a Felhasználó a vásárlás során kiválasztott online képzéshez, képzésekhez vagy webináriumhoz szerez hozzáférést egy fő részére. Az online képzések és webináriumok anyagaihoz kizárólag a Felhasználó, vagy a Felhasználó által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható! Az online képzés és webinárium egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében az Oktató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Díjfizetés

Azon tartalmak elérése, amelyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül).

A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

A Szolgáltató a Felhasználó számára a vásárlás napjától számított 30 napos pénzvisszafizetési garanciát biztosít, így amennyiben a Felhasználó bármi okból nem elégedett a szolgáltatással, kérheti az adott szolgáltatás díjának a visszafizetését. Ezt e-mailben kell jelelzni a Szolgáltatónak az info@moneymarathon.hu e-mail címen. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 30 nap leteltével, utólag már nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Kuponok és egyéb kedvezmények

A webshopban közvetetlenül a Money Marathon által kibocsátott kuponok használhatók fel. Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő.

A kupon nem váltható át készpénzre, nem adható vissza belőle készpénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül.

A kupon kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Regisztráció

A moneymarathon.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, kivéve a webináriumokat. A regisztrációval vagy webinárium vásárlásával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók-megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni a Felhasználó külön értesítése nélkül.

A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót az info@moneymarathon.hu email címen, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

Karbantartás

A Szolgáltató, annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználó számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végezhet, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező bármilyen kárért felelősséget nem vállal.

Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@moneymarathon.hu

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bármilyen kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Vegyes rendelkezések

Az eladó és vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra minden emailben lehetőséget biztosít az Üzemeltető.

A Tikos Gergő egyéni vállalkozó által kiadott tananyagok, tréningek tartalmazhatnak pénzügyekkel, befektetési termékekkel kapcsolatos információt. Az ezekben az anyagokban bemutatott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, azokat nem személyre szabva közöljük, így nem alkalmasak arra, hogy valaki megalapozott befektetési döntést hozzon! Semmilyen cikk, tananyag, vagy tréning nem javasolja bármilyen értékpapír, portfólió, eszköz megvásárlását, eladását, vagy bármilyen nemű tranzakciót. A befektetés kockázattal jár, és az oldalnak nem célja a teljes kockázati skála részletes bemutatása.

Az oldalon és a tananyagokban bemutatott adatok, információk és kalkulátorok a legjobb igyekezetünknek megfelelően készülnek, de azok pontosságért felelősséget nem vállalunk. Minden adatnak, kalkulációnak ellenőrzése, ill. azok alapján hozott bármilyen döntése a Felhasználó felelőssége. A Weboldal által bemutatott információk és számítások pusztán iránymutatásként szolgálnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Scroll to Top