1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.moneymarathon.hu honlap látogatói által a weboldal használata során megadott és Tikos Gergő egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat definiálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülése érdekében.

 1. Az Adatkezelő adatai és elérhetősége
 • Az Adatkezelő neve: Tikos Gergő egyéni vállalkozó
 • Az Adatkezelő székhelye: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 1/D
 • Nyilvántartási száma: 56603503
 • Adószáma: 57933827-1-40
 • E-mail cím: info@moneymarathon.hu
 • Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.moneymarathon.hu
 1. Átalános rendelkezések

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az adott törvényes célból és a cél megvalósulásához szükséges mértékben, bizalmasan, pontosan és naprakészen, azok integritását megőrizve, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

‍‍Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

 1. Jogszabályi háttér

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2012. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §- a)

2013. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2014. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2015. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2016. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Toptarget Marketing Kft szolgáltatásainak igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezik az őt érintő személyes adatok kezelésébe.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt, és kérjük az Ön hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)Google Analyticsnem igényelweboldal látogatások és viselkedési adatok (pl. oldalon töltött idő, meglátogatott oldalak, stb.)statisztikai elemzés weboldalunk teljesítményének növelése érdekében180 nap
remarketing sütik (harmadik féltől származó)Google AdsigényelIP cím gyűjtéseremarketing lista gyűjtése, a későbbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva180 nap
remarketing sütik (harmadik féltől származó)Facebook pixeligényelIP cím gyűjtéseremarketing lista gyűjtése, a későbbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva180 nap
ba_vidBarion Pixelnem igényelCélja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján.A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak.Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_vid.xxxBarion Pixelnem igényelEzeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_sidBarion Pixelnem igényelA cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően.Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján.
30 percig
ba_sid.xxxBarion Pixelnem igényelCélja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján.A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül.
30 percig
BarionMarketing
Consent.xxx
Barion PixeligényelAmennyiben hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében.Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében.Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig
Media and advertiser partners’ cookieBarion PixeligényelA fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása.A cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen az alábbi oldalakon:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

az adatvédelemről pedig az alábbi weboldalakon:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

olvashat.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Hírlevélre történő feliratkozáskor („Kérem a tartalmakat / ingyenes útmutatót” gomb, “Hírlevél feliratkozás” gomb, kvíz kitöltésekor a “Beküld” vagy a “Submit” gomb) a következő adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • e-mail cím*
 • keresztnév*
 • vezetéknév*

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 1. Az adatkezelés időtartama

8.1. A www.moneymarathon.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig, valamint a felhasználó visszavonásáig tart.

8.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Adatfeldogozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységük

9.1. Online marketing tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozó

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Facebook Ireland Limited
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 • Adószáma: IE9692928F

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Google
 • Az adatfeldolgozó székhelye: Dublin Barrow Str. 4
 • Adószáma: IE6388047V

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Calendly LLC
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 88 N Avondale Road #603, Avondale Estates, GA 30002
 • Adószáma: 27-2763491

A Calendly a következő információkat gyűjti, közvetlenül a Calendly felhasználóktól, a meghívottaktól vagy a megtekintőktől, vagy harmadik feleken keresztül a felhasználókkal, a meghívottakkal vagy a megtekintőkkel kapcsolatban. Időpont egyeztetéssel kapcsolatos információk: A Calendly felhasználó, meghívott vagy harmadik fél önként megadhat bizonyos információkat. Ez tartalmazhat neveket, e-mail címeket és telefonszámokat; mások e-mail címe; a megbeszélés tárgya; és minden egyéb információt, amelyet a Calendly Felhasználó (meghívó fél) igényel az időpont ütemezéskor, a Calendly használati feltételeinek megfelelően. Naptári információk: A Calendly felhasználó összekapcsolhatja naptárát a Calendly-vel. Naptár-integráció csak a naptárban szereplő események időtartamát és szabad / elfoglalt állapotát ellenőrzi, hogy ne foglaljon oda, ahol elfoglalt. Soha nem tárolja a csatlakoztatott naptárban azt, hogy kivel találkozik, e-mail címüket, a találkozó címét vagy a találkozók egyéb részleteit.A Calendly-n keresztül megbeszélésre meghívottak biztosak lehetnek abban, hogy az általuk megadott e-mail címeket a Calendly nem használja fel semmilyen közvetlen marketing üzenet küldéséhez.

9.2. Az oldal technikai fenntartásával kapcsolatos adatkezelés

‍Tárhelyszolgáltatás:

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Hostinger International Ltd.
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 61 Lordou Vironos, Larnaca, CY, 6023
 • Adószáma: 10301365E

Érintett személyes adatok köre: IP cím

‍Adatkezelő valamennyi adatfeldolgozóval a jogszabályi követelményeknek megfelelő szerződéses kötelemben áll, mely biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján kerülhet sor, az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget vállal, garanciákat fogalmaz meg az adatfeldolgozó IT és egyéb biztonsági feltételeire, valamint kérés esetén az adatfeldolgozó minden szükséges információt az adatkezelő rendelkezésére bocsájt.

Felhasználók minden fenti adatfeldolgozónak való adattovábbításához hozzájárulnak a fentiekben részletezett feltételek fennállása esetén.

 1.  A Felhasználó jogai

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá kérni a helytelenül rögzített adatai helyesbítését és törlését az I. pontban megadott elérhetőségek útján. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A törlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az adatkezelőhöz és az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az I. pontban szereplő elérhetőségeken.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Jogok tételesen:

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges  hátrányos  következmények   enyhítését   célzó intézkedéseket.  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságára jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1.  Jogorvoslati – és panaszlehetőségek

A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

 1.  Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Tikos Gergő egyéni vállalkozó mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A moneymarathon.hu weboldalon megjelenő tartalmak nem tekinthetők pénzügyi tanácsadásnak, céljuk az edukálás és szórakoztatás.

A jelen weblapot üzemeltető Adatkezelő valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni, és az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembevételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni.

Kelt: Budapest 2022. 11. 08.

Scroll to Top